پاییز وارونه http://hey-jud.mihanblog.com 2019-12-05T01:38:45+01:00 text/html 2019-12-01T22:00:00+01:00 hey-jud.mihanblog.com احسان موحد تمنا http://hey-jud.mihanblog.com/post/586 <p>تو را به واژه‌ها می‌شناسند </p> <p>مرا به سکوت </p> <p><br> </p> <p>تو را به عمارت‌هایی </p> <p>با بام‌های بلند </p> <p>و پنجره‌های آفتابی </p> <p>و مرا به ستون‌های فرو ریخته </p> <p>و تکه‌ سنگ‌های بی‌چهره </p> <p><br> </p> <p>من در جست‌وجوی تو </p> <p>از هرچه نشانی‌ از تو داشت </p> <p>گذشتم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> text/html 2019-11-30T06:10:00+01:00 hey-jud.mihanblog.com احسان موحد بی‌مسافر http://hey-jud.mihanblog.com/post/585 <p>باران تو را می‌شوید </p> <p>و باد تو را می‌نوازد </p> <p>و آفتاب تو را فرسوده ‌می‌کند </p> <p><br> </p> <p>تو در مسیر کدام جاد‌ه‌ی بی‌مسافری؟ </p> <p><br> </p> <p><br> </p> text/html 2019-11-26T21:02:00+01:00 hey-jud.mihanblog.com احسان موحد حباب تماشا http://hey-jud.mihanblog.com/post/584 <p>امروز صبح در پنجره </p> <p>آسمان شکسته بود </p> <p>بادی نمی‌وزید </p> <p>خزان درختان شکسته بود </p> <p><br> </p> <p>امروز صبح در پنجره </p> <p>حباب تماشا شکسته بود </p> <p>و من نبودم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> text/html 2019-11-26T07:42:00+01:00 hey-jud.mihanblog.com احسان موحد موج‌های شب http://hey-jud.mihanblog.com/post/583 <p>شب </p> <p>با موج‌های تاریک‌اش </p> <p>بر پنجره‌ام می‌کوبد </p> <p><br> </p> <p>من سروده‌هایم را </p> <p>رها کرده </p> <p>بر موج‌های بیکران شب </p> <p><br> </p> <p>چه نجاتی‌ست در سرودن؟ </p> text/html 2019-08-23T05:34:00+01:00 hey-jud.mihanblog.com احسان موحد بر دری http://hey-jud.mihanblog.com/post/582 <p>بر دری کوفتم </p> <p>ساخته از سکوت </p> <p>بر لولای فراموشی </p> <p>و آوای مشت‌هایم</p> <p>هزار کلمه شد </p> text/html 2019-08-23T04:32:00+01:00 hey-jud.mihanblog.com احسان موحد رویاهای شبانه http://hey-jud.mihanblog.com/post/581 <p>تو را بر رویاهای من دستی نیست ای ماه روشن </p> <p>تو تنها به بردباری </p> <p>پرتو می‌افشانی </p> <p>بر مکالمه‌ی ابدی من با آسمان </p> <p><br> </p> <p>تو را بر رویاهای شبانه‌ی من دستی نیست </p> text/html 2019-05-01T18:34:00+01:00 hey-jud.mihanblog.com احسان موحد . http://hey-jud.mihanblog.com/post/579 <p>چطور می‌توان </p> <p>آسمانی را در نگاه</p><p>و رویایی را در خواب</p><p>دید؟</p> text/html 2019-05-01T17:31:00+01:00 hey-jud.mihanblog.com احسان موحد . http://hey-jud.mihanblog.com/post/578 <p>افتادن برگی </p> <p>بر دهان جوی </p> <p><br> </p> <p>طعم محو&nbsp;ِ</p> <p>خواب دوشین </p> <p>صبح‌گاه </p> text/html 2018-10-11T08:53:00+01:00 hey-jud.mihanblog.com احسان موحد فصل http://hey-jud.mihanblog.com/post/574 <p>شعری سروده‌ام </p> <p><br> </p> <p>واژه‌هایم </p> <p>به بی‌وزنی برگ‌های پاییزی نیستند</p> <p>واژه‌هایم</p><p>به بی‌وزنی بذرهای بهاری نیستند</p> <p><br> </p> <p>ای فصل ای فصل </p> <p>واژه‌های شعر مرا هم با خود ببر </p> text/html 2018-09-10T19:16:00+01:00 hey-jud.mihanblog.com احسان موحد توفیدن باد بود http://hey-jud.mihanblog.com/post/573 <p>توفیدن باد بود </p> <p>که بر صحرایی </p> <p><br> </p> <p>تنی از تو </p> <p>که می‌گسست </p> <p>و تنی </p> <p>که جمع می‌آمد </p> <p>به هر جنون شبانه </p> <p><br> </p> <p>چه قله‌ها که بر آسمان افراشته شد </p> <p>چه سیلاب‌ها از شن که بر زمین شکست </p>