پاییز وارونه http://hey-jud.mihanblog.com 2020-02-26T22:39:05+01:00 text/html 2020-01-21T20:09:00+01:00 hey-jud.mihanblog.com احسان موحد روز چون فواره‌ای http://hey-jud.mihanblog.com/post/590 <p>روز </p> <p>چون فواره‌ای </p> <p>بر خود فرو می‌ریزد </p> <p><br> </p> <p>با دلم گفت </p> <p>باز به آن جاده بیا </p> <p>پای آن درخت زمستانی </p> <p>که بر شاخه‌های نازک بی‌تاب‌اش </p> <p>هزاران پرنده‌ی غریب گرمسیری در سخن‌اند </p> <p><br> </p> <p>من بارها از آن جاده بازگشته‌ام </p> <p>و بر عبور فصل‌ها گریسته‌ام </p> text/html 2019-12-13T03:28:00+01:00 hey-jud.mihanblog.com احسان موحد سرزمین رویایی http://hey-jud.mihanblog.com/post/589 <p>از خوابی </p> <p>به خوابی غلتیدم </p> <p><br></p><p>بر علف‌های تاریک</p> <p>پای نهادم </p> <p>و بوی گل‌های عجیب </p> <p>فرو خوردم </p> <p><br> </p> <p> آسمان </p> <p>شاخه‌های در هم پیچیده بود<br> </p> <p>و خورشید </p> <p>نغمه‌ای ناپیدا </p> <p><br> </p> <p>از خوابی </p> <p>به خوابی غلتیدم </p> <p>که بیداری از آن ممکن نبود </p> text/html 2019-12-01T18:30:00+01:00 hey-jud.mihanblog.com احسان موحد تمنا http://hey-jud.mihanblog.com/post/586 <p>تو را به واژه‌ها می‌شناسند </p> <p>مرا به سکوت </p> <p><br> </p> <p>تو را به عمارت‌هایی </p> <p>با بام‌های بلند </p> <p>و پنجره‌های آفتابی </p> <p>و مرا به ستون‌های فرو ریخته </p> <p>و تکه‌ سنگ‌های بی‌چهره </p> <p><br> </p> <p>من در جست‌وجوی تو </p> <p>از هرچه نشانی‌ از تو داشت </p> <p>گذشتم</p> text/html 2019-11-30T02:40:00+01:00 hey-jud.mihanblog.com احسان موحد بی‌مسافر http://hey-jud.mihanblog.com/post/585 <p>باران تو را می‌شوید </p> <p>و باد تو را می‌نوازد </p> <p>و آفتاب تو را فرسوده ‌می‌کند </p> <p><br> </p> <p>تو در مسیر کدام جاد‌ه‌ی بی‌مسافری؟</p> text/html 2019-11-26T17:32:00+01:00 hey-jud.mihanblog.com احسان موحد حباب تماشا http://hey-jud.mihanblog.com/post/584 <p>امروز صبح در پنجره </p> <p>آسمان شکسته بود </p> <p>بادی نمی‌وزید </p> <p>خزان درختان شکسته بود </p> <p><br> </p> <p>امروز صبح در پنجره </p> <p>حباب تماشا شکسته بود </p> <p>و من نبودم</p> text/html 2019-11-26T04:12:00+01:00 hey-jud.mihanblog.com احسان موحد موج‌های شب http://hey-jud.mihanblog.com/post/583 <p>شب </p> <p>با موج‌های تاریک‌اش </p> <p>بر پنجره‌ام می‌کوبد </p> <p><br> </p> <p>من سروده‌هایم را </p> <p>رها کرده </p> <p>بر موج‌های بیکران شب </p> <p><br> </p> <p>چه نجاتی‌ست در سرودن؟ </p> text/html 2019-08-23T01:04:00+01:00 hey-jud.mihanblog.com احسان موحد بر دری http://hey-jud.mihanblog.com/post/582 <p>بر دری کوفتم </p> <p>ساخته از سکوت </p> <p>بر لولای فراموشی </p> <p>و آوای مشت‌هایم</p> <p>هزار کلمه شد </p> text/html 2019-08-23T00:02:00+01:00 hey-jud.mihanblog.com احسان موحد رویاهای شبانه http://hey-jud.mihanblog.com/post/581 <p>تو را بر رویاهای من دستی نیست ای ماه روشن </p> <p>تو تنها به بردباری </p> <p>پرتو می‌افشانی </p> <p>بر مکالمه‌ی ابدی من با آسمان </p> <p><br> </p> <p>تو را بر رویاهای شبانه‌ی من دستی نیست </p> text/html 2019-05-01T14:04:00+01:00 hey-jud.mihanblog.com احسان موحد . http://hey-jud.mihanblog.com/post/579 <p>چطور می‌توان </p> <p>آسمانی را در نگاه</p><p>و رویایی را در خواب</p><p>دید؟</p> text/html 2019-05-01T13:01:00+01:00 hey-jud.mihanblog.com احسان موحد . http://hey-jud.mihanblog.com/post/578 <p>افتادن برگی </p> <p>بر دهان جوی </p> <p><br> </p> <p>طعم محو&nbsp;ِ</p> <p>خواب دوشین </p> <p>صبح‌گاه </p>